Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 48. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 48. pracovnom týždni (od 27.11. do 1.12.2017):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení.
 • Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie.
 • Spracovanie podkladov potrebných pre zasadnutie Rady SRZ.
 • Prevoz tlačovín „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ do budovy Sekretariátu Rady SRZ v Žiline.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a zástupcov SRZ MO Rožňava s generálnou riaditeľkou Pozemkového fondu k požiadavke ZO k možnosti kúpy pozemku pre vybudovanie nového rybárskeho revíru.
 • Účasť tajomníka SRZ a ichtyológa pre Západo-kraj na porade štatutárov a rybárskych hospodárov ZO trnavského kraja vo Vrbovom s bodmi rokovania Informácie o priebehu MPK návrhu zákona o rybárstve, elektronizácia – jednotný elektronický systém SRZ, návrh stanov za TT-kraj, problematika MVE v TT-kraji, zmeny v miestnych RP, zarybňovanie revírov Rady a ZO a iné.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a prezidenta SRZ so zástupcami Výboru SRZ MsO V. Krtíš, informácie o činnosti a revíroch ZO.
 • Pracovné rokovanie na Bielom Potoku za účasti tajomníka SRZ a vedúceho OTVaV s vedením spoločnosti a členmi Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti k vyhodnoteniu vzájomnej spolupráce, prerokovanie cien násadových rýb – trendy, požiadavky a objednávka násad pre rok 2018 pre SRZ Rada.
 • Účasť tajomníka SRZ, prezidenta SRZ a štatutárnych zástupcov časti základných organizácií Banskobystrického kraja v Novej Bani s bodmi rokovania návrhy Novely Stanov SRZ, Informácie o priebehu MPK návrhu zákona o rybárstve, elektronizácia SRZ, výstavba MVE na Hrone a postoj SRZ, zmeny v miestnych RP, zarybňovanie revírov Rady a ZO.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky, v rámci organizačno-právnej agendy.
 • Plnomocenstvo na právne úkony a podpisovanie všetkých písomností počas neprítomnosti tajomníka SRZ v dňoch 27.11.2017 – 28.11.2017.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu elektrických rozvodov NN v stredisku Príbovce – 1. časť, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť MM Stavech, s.r.o.
 • Zaslanie stanoviska na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci žiadosti MsO SRZ Bratislava V. o predĺženie platnosti rozhodnutia č. ZPO/2009/665-KTP zo dňa 11.03.2009, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. OU-BA-OSZP1-2014/63773-KTP zo dňa 19.08.2014 do konca roku 2017, týkajúceho sa povolenia výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny na rybárskych revíroch č. 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana a č. 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder, nakoľko okresný úrad doručil oboznámenie, v ktorom sa uvádza, že výrok rozhodnutia je navrhnutý v podobe nepredlžuje sa výnimka.
 • Vyjadrenie k plateniu poplatku za rybársky lístok a možnosti oslobodenia od jeho platenia v prípade dôchodcov a k plateniu za povolenie na rybolov a jeho platnosti a rozsahu, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza v dňoch od 27.11.2017 – 28.11.2017.
 • Podanie žiadosti v zmysle § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o zaslanie kópií písomností v rámci správneho konania vedeného na Okresnom úrade Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach, či sa jedná o vodný tok v prípade vodnej plochy Čilistovský kanál II. Lagúna.
 • Zaslanie stanoviska vo veci posúdenia oprávnenosti podaného podnetu na disciplinárnu komisiu na prešetrenie nezákonnosti konania člena SRZ a podpredsedu MO SRZ, ktorý bol zamietnutý výborom MO SRZ, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Podanie trestného oznámenia na Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, nakoľko došlo k ohradeniu pozemkov okolo rybárskeho revíru, čím nám bolo, ako užívateľovi, zabránené v plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o rybárstve, najmä v plnení zarybňovacej povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o rybárstve.
 • Kontrola ukladacích uznesení zo septembrového zasadnutia Rady SRZ a mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ.
 • Stanovisko vo veci prichytenia rybára pri love bez rybárskeho lístka len s potvrdením o zakúpení rybárskeho lístka na mestskom úrade, na základe podnetu predsedu rybárskej stráže MO SRZ.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o reklame, ktorej predmetom je zabezpečenie reklamy na stolových kalendároch s rybárskou tematikou na rok 2018, ktorej zmluvnou stranou je spoločnosť Slovryb, a.s.
 • Zaslanie vyjadrenia vo veci ďalšieho postupu v prípade návrhu zákona o rybárstve a spracúvania jednotlivých pripomienok podaných v rámci MPK, na základe podnetov členov SRZ.
 • Zaslanie stanovisko vo veci ceny povolenia na rybolov v zmysle smernice č. 2603/675/16-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov v prípade poberateľov invalidného a starobného dôchodku, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Kompletizácia materiálov na zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ a zaslanie materiálov členom Rady SRZ a KK SRZ.
 • Zaslanie žiadosti MsO SRZ Záhorie o bezodkladné doručenie spisového materiálu z disciplinárneho konania na I. stupni z dôvodu podaného odvolania, ktoré bude prerokované na najbližšom zasadnutí Prezídia Rady SRZ.
 • Zaslanie vyjadrenie k žiadosti p. Vicenovi o odkúpenie objektov a areálu rybničného hospodárstva Kubrica a prizvanie na zasadnutie Rady SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na základe doručených uznesení OČTK.
 • Vzdanie sa práva podať odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP3-2017/026902 vydanom dňa 17. novembra 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP3-2017/022193 zo dňa 10. júla 2017, na základe podaného protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava č. Kd210/17/2200-5 zo dňa 27. septembra 2017.
 • Zaslanie podkladov Disciplinárnej komisii pri Rade SRZ vo veci podnetu na začatie disciplinárneho konania voči štatutárnym zástupcom MsO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ ohľadov vyhodnotenia činnosti rybárskej stráže v roku 2017.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Výkon činnosti RS a monitoring kormoránov na VN Krpeľany.
 • Prejednanie ďalšieho postupu pri riešení problému so správcovstvom VN Krompachy s tajomníkom a hospodárom MO SRZ Krompachy.
 • Spracovanie žiadosti na SVP, š.p. OZ Košice   k zmene správcovstva VN Krompachy v prospech SRZ.
 • Spracovanie podnetu na Okresný úrad Košice pre zvolanie štátneho vodoochranného dozoru na MVE Betliarska maša kvôli poškodeniu (zosuvu) brehov na odpadovom kanály z MVE (MO SRZ Rožňava).
 • Kontrola prác na rybovode MVE Sačurov, kontrola na VN Domaša a pracovné stretnutie s MO SRZ Vranov nad Topľou.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE, Správa povodia Bodrogu Trebišov k údržbe Kožianskeho potoka a potoka Vidlica ( MO SRZ Giraltovce).
 • Kontrola a schvaľovanie  predložených miestnych rybárskych poriadkov  na roky 2018 – 2020.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p.  OZ KE, Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice k údržbe  Novoveského potoka v Turnianskej Novej vsi (MO  SRZ Moldava n/B).
 • Spracovanie rybárskeho poriadku k Zvláštnym povoleniam na rok 2018.
 • Bežná denná a týždenná agenda odboru.
 • Kontrola plnenia zarybňovania podľa zarybňovacieho plánu na rok 2018.
 • Zarybňovanie revírov Dunaja a kontrola po zarybňovaní.
 • Účasť na pracovnej porade štatutárov a rybárskych hospodárov ZO SRZ TT kraja v meste Vrbové.
 • Kontrola rybárskych poriadkov zo ZO SRZ.
 • Stanoviská ku kolaudácií MVE- Trenčianske Biskupice II a Dolné Krškany.
 • Stretnutie s verejnou ochrankyňou práv Prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. v Banskej Bystrici k problematike malých vodných elektrární na území SR.
 • Účasť na konferencii Slovenskej ichtyologickej spoločnosti v Nitre.

Ekonomický odbor:

 • Fakturácia spotreby PHM súkromné jazdy za 11/2017.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ dňa 6.12.2017 a ich zaslanie.
 • Zúčtovanie predaja tržnej ryby cez registračné pokladne na vybratých výrobných strediskách.
 • Zaúčtovanie zarybnenia podľa jednotlivých fondov.
 • Dofakturácia dodávok násadových rýb pre ZO SRZ za vlastné finančné prostriedky za 11/2017.
 • Kontrola účtovníctva z pohľadu uzávierky nákladov a výnosov za obdobie 11/2017 .
 • Príprava podkladov k distribúcii povoleniek a známok na ZO SRZ za rok 2018.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia a registrácia prihlášok do súťaží pre rok 2018
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov
 • Kontrola uznesení, kontrola plánu práce, príprava materiálu na zasadnutie prezídia OŠČ 5.12. 2017
 • Príprava uznesení na zasadnutie Rady SRZ
 • Príprava zoznamu povolení členom sekcií a reprezentantom OŠČ na zasadnutie Rady SRZ
 • Aktualizácia Predpisov pre ŠČ a ich poriadkov a smerníc, príprava Predpisov SZŠR
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.