Zubáč veľkoústy na rybárskom revíri VN Liptovská Mara

Na Slovensku pripadá ročná spotreba na jedného obyvateľa približne 4,5 kg rybej svaloviny, z čoho iba 1 kg predstavujú ryby sladkovodné. Z tohto množstva (1 kg) tvoria takmer jednu tretinu úlovky športových rybárov na rybárskych revíroch SRZ. Z uvedeného vyplýva, že zaznamenané ročné úlovky v celkovom množstve 1 845 531 kilogramu, tvoria významný podiel na celkovom objeme skonzumovaných sladkovodných rýb na Slovensku. Medzi úlovkami dominuje kapor a hneď za ním za rok 2017 nasleduje zubáč veľkoústy.

Azda niet rybára na Slovensku, ktorý by nezaznamenal informáciu, keď sa v decembri 2017 objavila v médiách správa o zvýšenom obsahu nebezpečnej ortuti v svalovine zubáča veľkoústeho na vodnej nádrži Liptovská Mara. Tento vyhľadávaný rybársky revír na Slovensku, zažil v roku 2017 nezvyčajnú „žatvu“ tohto druhu keď sa tu ulovilo dohromady 10 693 kusov zubáča veľkoústeho o celkovej hmotnosti 23 624 kg! Priemer na jednu privlastnenú rybu tak pripadá na 2,20 kg.

Na konci sezóny prišla informácia od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Liptovskom Mikuláši, že vo vzorkách zubáča, ktoré SRZ ako užívateľ prostredníctvom svojho rybárskeho hospodára zabezpečil, bol zaznamenaný zvýšený obsah ortuti v svalovine už nielen u boleňa dravého ale aj u zubáča veľkoústeho. Tu je potrebné poznamenať, že vzorky rýb z Liptovskej Mary sa dávajú na vyšetrenie už viac ako 15 rokov a doposiaľ v žiadnej vzorke nebol zaznamenaný nadlimitný obsah ortuti. Až doposiaľ!
Kým boleňa sa loví ne tomto rybárskom revíri len niekoľko sto kusov ročne, úlovky zubáča sú niekoľkokrát vyššie a to aj v porovnaní s ostatnými revírmi na Slovensku. Tak napríklad na VN Orava v rekordnom roku 2005 sa ulovilo 11 179 kusov zubáča s celkovou hmotnosťou 21 226 kg. Aktuálne sú úlovky na VN Orava osemkrát menšie ako na VN Liptovská Mara, pričom návštevnosťou rybárov sú obidva tieto rybárske revíry približne rovnaké.

Dlohodobo zaznamenávame zvýšený záujem o lov rýb na VN Liptovská Mara. Jej poloha a najmä jej výnimočný reliéf, ju predurčuje na najvyhľadávanejší rybársky revír na Slovensku. Napriek pomerne zhoršenému prístupu k vode v posledných rokoch, návštevnosťou nad 60 000 sa Liptovskej Mare nevyrovná žiadny iný rybársky revír SRZ na Slovensku.

Ortuť patrí medzi ťažké kovy s čím súvisí jej vlastnosť, že sa rokmi do organizmu ukladá a tak platí zásada, že čím je organizmus starší tým je väčší predpoklad, že je obsah ortuti v ňom vyšší. Zároveň u rýb dravých, ktoré sú na vrchole potravného reťazca vodných biotopov, je predpoklad vyššieho obsahu ortuti ako u rýb nedravých.

Prvá pozitívna (nadlimitná) vzorka rýb bola zaznamenaná u boleňa dravého v lete 2017, kedy úradne odobratá vzorka pracovníkmi RVPS Liptovský Mikuláš po zaslaní do akreditovaného laboratória v Košiciach vykazovala nadlimitné hodnoty ortuti. Následne po opakovaní vzorky, ktorá opäť bola nadlimitná bolo vydané rozhodnutie vo forme veterinárneho opatrenia s cieľom zamedziť konzumácii tohto druhu a predchádzať tak prípadným zdravotným problémom. Slovenský rybársky zväz túto informáciu zverejnil na svojej webstránke a zároveň ju uviedol v rybárskych poriadkoch vydávaných k povoleniam na rybolov na rok 2018 pre VN Liptovskú Maru. Na konci roka 2017 vydala RVPS Liptovský Mikuláš ďalšie veterinárne opatrenia, nakoľko vo vzorke zubáča veľkoústeho odobratého na jeseň 2017 bol zaznamenaný nadlimitný obsah ortuti. Veterinárne opatrenie vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Liptovskom Mikuláši nariadilo zabezpečiť SRZ, ako užívateľovi rybárskeho revíru, informovanosť loviacich o tejto skutočnosti. Využili sme opätovne najmä web stránku Rady SRZ (www.ssrzrada.sk), keďže rybárske poriadky pre rok 2018 už boli vytlačené. Informácia sa šírila priam kozmickou rýchlosťou. Tejto informácii napomohol určite aj enormný záujem médií, ktoré majú najmä u večerných televíznych správ pomerne vysokú sledovanosť. Počas prvého polroka 2018 „drnčali“ na sekretariáte SRZ telefóny, a otázka ako ďalej so zubáčom na Liptovskej Mare bola určite jedna z najfrekventovanejších.

Čo s tým idete robiť?

Pýtali sa aj členovia Rady SRZ, ktorí na rokovaniach Rady SRZ venovali tejto oblasti zvýšenú pozornosť. Úlohou odboru tečúcich vôd a výroby bolo zabezpečiť dostatok informácií aby sme dokázali členskú základňu včas a pravdivo informovať o vzniknutej situácii.
Po viacerých stretnutiach s riaditeľom RVPS v Liptovskom Mikuláši Odbor tečúcich vôd a výroby pri SRZ Rada Žilina zabezpečil na jar 2018 prostredníctvom rybárskeho hospodára a pracovníkov RVPS úradne odobratie ďalších vzoriek rýb. Medzi nimi aj zubáča, boleňa, kapra a šťuky. Z výsledkov bolo zrejmé, že kým u boleňa bola opätovne vzorka nadlimitná, tzn. prekročila povolený limit 0,5 mg/kg, ostatné vzorky vymenovaných druhov, vrátane zubáča, boli podlimitné. Napriek tejto skutočnosti, RVPS požadovala ďalšie úradné vzorky na potvrdenie nezávadnosti zubáča veľkoústeho. Opätovne teda boli odobraté úradné vzorky zubáča a zaslané do laboratória do Košíc.
Slovenský rybársky zväz sa zároveň rozhodol, že si na vlastné náklady zabezpečí nezávislú analýzu vlastných vzoriek svaloviny zubáča, pričom túto tému sme konzultovali s pracovníkmi Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, kde sa tejto téme dlhodobo venujú. Kontaktovali sme taktiež akreditované laboratórium v Dolnom Kubíne, kde sa vzorky svaloviny rýb taktiež analyzujú na ťažké kovy a po dohode s ním sme zabezpečili vzorky zubáča na analýzu na obsah ortuti z 10 rýb. Vzorky pozostávali z 10 kusov zubáča vo veľkosti 48-63 cm s hmotnosťou od 0,830 g – do 2,200 kg, pričom sa jednalo o vzorku svaloviny bez kože a kostí, čím sme chceli čo najviac priblížiť vzorku tomu čo rybári najčastejšie prinášajú na tanier do svojich rodín. Vzorky sme odovzdali po dohovore s pracovníkmi laboratória v Dolnom Kubíne. Jedna vzorka vyšetrená na ortuť stála 8,50 EUR s DPH a celú faktúru v hodnote 257,60 EUR hradil Slovenský rybársky zväz. Výsledky našich vzoriek z Dolného Kubína prišli podlimitné. Okrem ortuti sme dali vzorky vyšetriť aj na obsah kadmia a olova. Aj tieto vzorky boli podlimitné.

Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne – laboratórium s akreditáciou na rozbor svaloviny rýb na ťažké kovy, prístroj na zistenie obsahu ortuti

Kým my sme mali výsledky vzoriek z Dolného Kubína približne za 4 dni, výsledky úradných vzoriek z Košíc prišli až po viac ako 3 týždňoch. Aj preto nevedela samotná RVPS zaujať jednoznačný a najmä rýchly postoj k problému oveľa skôr ako len pár dní pred samotným začiatkom lovnej sezóny na Liptovskej Mare. Úradne odobraté vzorky zubáča pracovníkmi RVPS analyzované v laboratóriu v Košiciach vyšli 3 x po sebe podlimitne, z čoho bol vypracovaný protokol z vyšetrenia a tak Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dva dni pred začiatkom lovu dravcov (14.6.2018) pozmenila vydané veterinárne opatrenie a umožnila tak loviacim rybárom si uloveného zubáča privlastniť aj v roku 2018, pričom lov boleňa dravého zostáva naďalej bez možnosti si ulovenú rybu privlastniť. Takto bola inštruovaná aj rybárska stráž a rybársky hospodár na VN Liptovská Mara.

Čo dodať na záver?

Počas prvého polroka 2018, sme absolvovali viaceré stretnutia s pracovníkmi RVPS v Liptovskom Mikuláši ale aj s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR profesorom Jozefom Bírešom. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci, pričom SRZ písomne listom požiadal o navýšenie rozpočtu na rozbor vzoriek rýb z Liptovskej Mary pre príslušnú RVPS . Problému sa budeme aj naďalej venovať a členskú základňu SRZ budeme pravidelne o nových poznatkoch informovať.
Podľa aktuálnej situácie z VN Liptovská Mara sezóna v love zubáča začala pozvoľne, avšak rybári si informáciu o možnosti opätovného privlastňovania si tohto druhu odovzdali medzi sebou veľmi rýchlo. Údaj o množstve privlastnených zubáčov za rok 2018 bude známy začiatkom budúceho roka a aj táto informácia bude zverejnená na www.ssrzrada.sk

Spracoval: Ing. Tibor Krajč, PhD.
pracovník Odboru tečúcich vôd a výroby pri sekretariáte Rady SRZ