Pozvánka II. Konferencia SZŠR, apríl 2019

Pozvánka na II. Konferenciu SZŠR

 

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať  na II. Konferenciu Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2019 (nedeľa) o 10.00 hod. v zasadačke Sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina.

Program:        

 1. Otvorenie (vrátane prezentácie prítomných a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SZŠR
 4. Správa poverených štatutárov SZŠR o činnosti SZŠR od poslednej konferencie
 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SZŠR
 6. Schvaľovanie plánu práce OŠČ a SZŠR na rok 2019
 7. Schvaľovanie rozpočtu SZŠR
 8. Schvaľovanie výšky členského príspevku do SZŠR
 9. Voľba členov výkonných zložiek športových odborov (sekcií) a komisie rozhodcov SZŠR
 10. Voľba prezidenta SZŠR (predstavenie kandidátov, voľba)
 11. Voľba kontrolóra (kontrolnej komisie) SZŠR
 12. Diskusia
 13. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

 

Záver:

Návrh Stanov SZŠR sa pripomienkuje u hlavného kontrolóra športu MŠVVaŠ SR. Po jeho schválení Vám bude zaslaný spolu s prípadnými ďalšími podkladovými materiálmi do 30.3.2019. V prílohe Vám zasielame návrh Plánu práce OŠČ a SZŠR (termínový kalendár pretekov, nasadenie družstiev do súťaže, návrh štátnej reprezentácie, návrh plánu činnosti SZŠR a zoznam členov športových odborov – sekcií).

Žiadame poverených vedúcich sekcií (športových odborov) a komisie rozhodcov, aby nám najneskôr do 30. marca 2019 nahlásili na sekretariát OŠČ účast svojich delegátov, prípadne návrh hostí na konferenciu.