Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 18. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 18. pracovnom týždni (od 2.5. do 5.5.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Nových Zámkoch k ponuke na spoluprácu pre čerpanie OP RH
 • Pracovné rokovanie na VÚC Žilina
 • Zahraničná SC v Maďarsku – rokovanie o dodávke násad a zabezpečenie prenájmu mobilného akvária na výstavu AX 2017.
 • Ukončenie výberového konania na opravu poruchy TRUXOR-a.
 • Rokovania s dodávateľmi – definovanie technických náležitostí pre zriadenie novej technologickej miestnosti (server, ústredňa,zariadenia komunikačných liniek)
 • Spolupráca s právnickou kanceláriou pre vodoprávne a majetkové konanie – prameň Demänovská dolina.
 • Vyhodnocovanie cenových ponúk v rámci výberového konania na 2 osobné a 1 nákladné vozidlo.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovanie vyjadrenia k odvolaniu žalobcu v právnej veci o preskúmanie rozhodnutia Prezídia Rady SRZ č. DP-2/2014 zo dňa 05.04.2014 vedenej pod sp.zn. 14S/2/2016 a jeho zaslanie na Okresný súd Žilina.
 • Vyjadrenie vo veci možnosti vyplatenia nájomného za pozemky pod rybníkom v Malom Záluží.
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu údajov organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, Miestnej organizácie Sabinov a potvrdenie IČO.
 • Zaslanie odpovede vo veci žiadosti o odkúpenie majetku v katastrálnom území Považská Bystrica a vyrozumenie žiadateľa v súlade s § 21 ods. 2 písm. t) Stanov SRZ.
 • Právne posúdenie návrhu smernice o odpredaji poškodených a neštandardných konzumných rýb zamestnancom a bývalým zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ a jej zaslanie zamestnancom SRZ na vedomie.
 • Stanovisko vo veci možnosti lovu srýb v SR a cien povolení na rybolov pre nečlenov SRZ, na základe žiadosti občana ČR.
 • Právne stanovisko k návrhu zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výkonom rybárskeho práva na základe žiadosti MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci marenia výkonu rybárskeho práva zamedzením prístupu k vode motorovými vozidlami, na základe žiadosti MO SRZ.
 • Podanie námietok a pripomienok vo veci začatého konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o dielo na opravu poruchy multifunkčného stroja Truxor DM 5000, ktorej zmluvnou stranou je Ján Španielka-KOVA CAR JaM, na základe vyhodnotenia ponúk pri obstarávaní zákazky.
 • Plnomocenstvo k zastupovaniu Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina  pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veci  šetrenia prečinov pytliactva podľa § 310 Trestného zákona na VN Palcmanská Maša – Dedinky.
 • Vypracovanie návrhu zmluvy o bezúročnej pôžičke pre MO SRZ Bytča v zmysle prijatého uznesenia č. 99/2016.
 • Preverenie práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh ďalšieho postupu.
 • Vypracovanie súťažného návrhu spolu s prílohami k Zámeru a podmienkam obchodnej verejnej súťaže č. 06/2017/SŠ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.
 • Vysvetlenie niektorých pojmov z Disciplinárneho poriadku SRZ s účinnosťou od 01.01.2017, na základe žiadosti predsedu disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ.
 • Vypracovanie reklamácie na dodanú násadu, ktorá mala skrytú vadu pri jej prevzatí.
 • Posúdenie zmluvy o vytvorení diela (inštrumentálne hudobné dielo bez textu v rozsahu 20 piesní rôznych žánrov na tému “Na rybách – Petrov zdar“) na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie po právnej stránke.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie spojené s miestnou obhliadkou na vodnej stavbe VN Krpeľany vo veci návrhu možných variantov spriechodnenia a návrhu vhodných typov rybovodov pre cieľový druh rýb migrácie (hlavátka + väčšia obsádka rýb mrenového pásma pod vodnou stavbou v starom koryte Váhu- mrena, podustva, nosáľ ).
 • Účasť pracovníka Odboru tečúcich vôd na prerokovaní návrhu zaradenia SKUEV 0947 Stredný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu.
 • Spracovanie niektorých podkladov k návrhu zákona o rybárstve a vyhlášky.
 • Spracovanie stanoviska k návrhu území európskeho významu SKUEV 2304 Oravská vodná nádrž a SKUEV 2222 Jelešna.
 • Stanovisko k zámeru vybudovať MVE Nadabula na toku Slaná – rozšírenie stanoviska.
 • Vyjadrenie k MVE Krížová Ves – k oboznámeniu s podmienkami rozhodnutia pre Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Spracovanie odborných vyjadrení ku škodám na rybách spôsobených ich úhynom na sklonku zimy 2017 pre MO SRZ Veľké Kapušany, Streda nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec a Moldava nad Bodvou ako podklad pre dotáciu z rezervného fondu Rady SRZ.
 • Obhliadka rybovodu pri MVE Prešov po zistení, že budúci prevádzkovateľ zdvihol vakovú hať a podustva severná začala migrovať rybovodom do nadhatia na toku Torysa.
 • Prihlásenie do konania na ťažbu riečneho materiálu z toku Poprad na základe žiadosti spoločnosti Schott, s.r.o. Bardejov.
 • Spracovanie stanoviska pre Magistrát mesta Košice k tohtoročnej likvidácii siníc na vodnej ploche Jazero Košice.
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Podanie návrhov na riešenie štrkových lavíc po povodňových prehliadkach na povodí rieky Orava.
 • Dovoz materiálu a rokovania na VVN Bešeňová, VN Liptovská Mara a VN Palcmanská Maša (Dedinky).
 • Záchranný výlov v spolupráci s MsO SRZ Dunajská Streda na VD Gabčíkovo, objekt 4. kilometer a vysadzovanie rýb zo záchranného výlovu v hornej inundácii Dunaja.
 • Zarybnenie rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD v oblasti Šamorína amurom dvojročným Ab2 (melioračný účel).
 • Kontrola pri zmene manipulácie s hladinami vôd v starom toku Dunaja (jarná záplava 800 m3/s).

Odbor výroby:

 • Bežná agenda na odbore (listy, emaily, telefonáty)
 • Inventúra na stredisku Považská Bystrica
 • Vypracovanie podkladov právnym referátom a odovzdanie podkladov na výberové konanie na rybochovné zariadenie v Mošovciach
 • Zarybňovanie revírov Pstruhom dúhovým a potočným
 • Zarybňovanie revírov Šťukou rýchlenou
 • Navážanie rýb na klietkový chov
 • Ochrana revírov pred kormoránom
 • Kosenie stredísk
 • Údržba techniky na strediskách

Ekonomický odbor:

 • Kontrola, zúčtovanie a úhrada drobných výdavkov výrobných stredísk za 4/2017.
 • Spracovanie a kontrola mzdových podkladov z výrobných stredísk pre výpočet miezd za 4/2017.
 • Interné zúčtovanie predaja prebytkov tržných rýb na strediskách Považská Bystrica, Svit a Košárovce za 4/2017.
 • Dodávky násadových rýb – ich fakturácia za 4/2017.
 • Účtovanie krmív a násadových rýb (príjemky a výdajky).
 • Zúčtovanie a úhrada došlých faktúr.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).
 • Korešpondencia spojená s vymáhaním pohľadávok.

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií domácich postupových pretekov.
 • Distribúcia propozícií družstvám a na internet.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Prihlášky na MS, ME, nominačné listy.
 • Kontrola úhrad štartovného družstiev.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Príprava MS juniorov v RT.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.