Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 24.7. do 28.7.2017):

Sekretariát SRZ:

 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily.
 • Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka SRZ Rada Ing. Javora a predsedu SRZ MO Sládkovičovo s pracovníkmi Pozemkového fondu o výkone rybárskeho práva na pozemkoch, ktoré má v správe Pozemkový fond.
 • Pracovné rokovanie v Žiline so zástupcom VAŠA stravovacia, s. r. o., o možnostiach rozšírenia služieb v stravovacích poukážkach – prechod na kartové poukážky, poukážky na pitný režim a iné možnosti.
 • Prezentácia informačného programu firmou KODAS, s.r.o., k možnosti rozšíreniu a zefektívneniu IT prostredia v rámci zamestnancov sekretariátu Rady SRZ.
 • Účasť zamestnancov OTVaV a tajomníka SRZ na odlove rýb z dôvodu vypúšťania Derivačného kanála, ktorý obhospodaruje SRZ MsO Martin.
 • Ukončené výberové konanie – spojazdnenie kúrenia a komína v stredisku Svit, prívesný vozík pre stredisko Lučenec.
 • Ukončenie zatepľovania podkrovia domu okálového typu.
 • Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb.
 • Rozbeh projektu rekonštrukcie elektrických sietí – Biely Potok, Príbovce.

Právny referát:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Spracovávanie pripomienok k stanovám pre vznik nového Slovenského zväzu športového rybolovu.
 • Posúdenie zmluvy o nájme po právnej stránke, ktorej predmetom sú pozemky v k.ú. Ústie nad Priehradou, na ktorých sa nachádza Informačné stredisko CHKO Horná Orava.
 • Stanovisko vo veci možnosti chytania rýb na dierkach na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci množstva a hmotnosti privlastnených rýb v zmysle § 14 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Právny výklad osvetlenia miesta lovu v zmysle § 17 ods. 9 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v spojitosti s podozrením z porušovania iných všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe žiadosti predsedu DK pri MsO SRZ.
 • Stanovisko vo veci zadržania členského preukazu z dôvodu neodovzdania záznamu v zmysle § 14 ods. 16 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko vo veci ustanovovania členov rybárskej stráže, vydávania preukazov členom rybárskej stráže a ich pôsobnosti na rybárskych revíroch, na základe žiadosti predsedu DK pri MO SRZ.
 • Stanovisko vo veci prístupu k vode autom v spojitosti s § 5 ods. 1 zákona o rybárstve, na základe podnetu člena SRZ.
 • Vypracovanie návrhu smernice o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva Slovenského rybárskeho zväzu na žiadosť niektorých členov Rady SRZ.
 • Rokovanie a riešenie problematiky vo veci odberu vody zo Slovianskych prameňov.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Nové Zámky.
 • Stanovisko vo veci vykonania rekonštrukcie bytu vo Svite vo vlastníctve SRZ, na základe žiadosti nájomcu.
 • Pracovné stretnutie so spoločnosťou KODAS Žilina, s.r.o.
 • Návrh zmluvy o sponzorskej a propagačnej činnosti v súvislosti s organizovaním 37. Majstrovstiev sveta seniorov v love rýb udicou na mušku, ktorou jednou zo zmluvných strán je Mesto Liptovský Hrádok.
 • Čerpanie dovolenky dňa 28. júla 2017.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Spracovanie stanoviska k revitalizácii Odstavného ramena Bohúňovo  ( MO Rožňava).
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe Malošarišského potoka v Malom Šariši (MsO Prešov).
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ KE k údržbe Dolinského potoka v obci Víťaz (MO Krompachy).
 • Obhliadka pstruhových revírov  Torysa č. 4  a Torysa 5 s hospodárom MO Sabinov p. Dvorščákom a pracovníkom SVP, š.p.  kvôli plánovaným údržbám toku Torysa  a Ľutinka na viacerých úsekoch.
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ Rožňava k riešeniu situácie na Jazere Farárova Jama  (MO Rožňava).
 • Spracovanie stanoviska pre SVP, š.p.  k údržbe toku Torysa a Ľutinka (MO Sabinov).
 • Účasť na konaní zvolanom OÚ  Rožňava  kvôli kolaudácii  hate, rybovodu a schválenia MP  pre MVE Čoltovo.
 • Záchranný odlov rýb na derivačnom kanály Váhu v Sučanoch.
 • Kŕmenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Kosenie VN na kaprových strediskách Rady SRZ.
 • Bežná agenda odboru, podpisovanie faktúr, kúpnych zmlúv na obilie.
 • Zarybnenie ZO SRZ Poprad násadou pstruha potočného Ppr.
 • Zarybnenie ZO SRZ Spišská Nová Ves násadou pstruha dúhového Pd2.
 • Zabezpečenie dezinfekčných liečiv na ryby pre výrobné strediska SRZ Rada.
 • Zateplenie podkrovia na dome vedúceho strediska v Malom Záluží.
 • Kontrolné odlovy rýb za účelom zistenia ich prírastkov na výrobnom  stredisku SRZ Rada v Malom Záluží.

Ekonomický odbor:

 • Kontrola úplnosti dokladov pre spracovanie výkazu o dani z pridanej hodnoty za jún 2017.
 • Spracovanie, zaslanie a úhrada výkazu o dani z pridanej hodnoty za jún 2017.
 • Spracovanie podkladov pre mesačnú uzávierku za 6/2017 a jej vypracovanie.
 • Účtovanie a úhrada došlých a vystavovanie odoslaných faktúr.
 • Vydávanie povoleniek na rybolov.
 • Rôzna administratívna činnosť ( vybavovanie telefonátov, spracovanie a rozdelenie pošty a pod.).

Odbor športovej činnosti:

 • Kontrola propozícií letných a jesenných kôl domácich postupových pretekov a M SR.
 • Distribúcia dokladov pre účasť rozhodcov a garantov na domácich postupových pretekoch.
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce rozhodcov a garantov.
 • Priebežné doplňovanie súpisiek družstiev a vystavovanie registračných preukazov.
 • Účasť družstiev na MS, ME – Prihlášky, platby, nominačné listy.
 • Príprava 37. MS v LRU-mucha.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej  a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.