Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. 9. 2019 prijala uznesenia

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2019 prijala uznesenia:

Uznesenie č. 153/2019

Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho dňa 23. 11. 2019 v Žiline.

Uznesenie č. 154/2019

Rada SRZ nariaďuje organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze a mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na XIII Snem SRZ- mimoriadny  a nahlásiť na Sekretariát Rady SRZ dvoch delegátov a jedného náhradníka na snem SRZ do 31. októbra 2019.

 

V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23. 11. 2019 v Žiline s nasledujúcim programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ
  2. Novela Stanov SRZ
  3. Voľby tajomníka SRZ