Rozhodnutie o povolení výnimky – kormorán veľký

Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým je povolená výnimka zo zákazov ustanovených zákonom o ochrane prírody.

Výnimkou sa povoľuje za určitých podmienok úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého. Podmienky povolenia výnimky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Výnimka platí odo dňa doručenia rozhodnutia do 15. marca 2027.

Prílohy:

Rozhodnutie