Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – december 2017

Dňa 08. decembra 2017 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ, ktorého konanie bolo preložené zo dňa 09. decembra 2017 z dôvodu obsiahlosti prerokovávaného materiálu a dňa 09. decembra 2017 zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 34 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2017 a 1-10/2016, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Návrh plánu investícií na rok 2018
 4. Plán práce Prezídia a Rady na rok 2018
 5. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 a účasť vedúceho sekcie LRU mucha p. Ing. Hríbika
 6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2017
 7. Príprava XII. Snemu SRZ
 8. Iné
  1. Návrh metodického pokynu pre priebeh výročných členských schôdzí a mestských konferencií a pre správny priebeh volieb, návrh volebného poriadku
  2. Správa o činnosti Kontrolnej komisie za rok 2017
  3. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o súhlas na usporiadanie preteku na Zemplínskej Šírave
  4. Informácia zo zasadnutia petičného výboru a návrh znenia petície
  5. Informácia o priebehu pripomienkového konania k novelizácii zákona o rybárstve
  6. Informácia vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od posledného zasadnutia Rady SRZ. Prezentácia činnosti ichtyológa stredoslovenskej oblasti p. Štencla
  7. Cenník rybích násad na rok 2018
  8. Vyznamenania
  9. Juraj Vicena – žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku
  10. Žiadosť MsO SRZ Humenné o poskytnutie pôžičky vo výške 40 000 EUR na opravu VN Chlmec
  11. Návrh Smernice pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč
  12. Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov – návrh drobných úprav
  13. Návrh smernice odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov
 9. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: