OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda.

SRZ a SRZ MsO Sereď proti rozhodnutiu podali rozklad, nakoľko majú za to, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom.

Aj napriek snahe SRZ, dňa 15. marca 2018 minister životného prostredia SR, Sólymos, na návrh osobitnej komisie, rozklad zamietol a rozhodnutie a pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda potvrdil, a to aj napriek skutočnosti, že prebieha správne konanie vo veci určenia, či sa jedná o vodný tok a súdne konanie vo veci určenia neplatnosti nájomnej zmluvy medzi obcou Dolná Streda a Slovenským pozemkovým fondom.

V rámci celého konania, či už zo strany MŽP SR alebo obce Dolná Streda možno namietať niekoľko pochybení a poukázať na pár „nekalých“ skutočností:

 

  • O rybársky revír malo prvotne záujem združenie OZ Dolnostredan, ktoré založili a ktorého členmi sú samotní členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Ich snahou bolo založiť novú miestnu organizáciu s podporou starostu obce Dolná Streda, ktorý presvedčil obecné zastupiteľstvo prijať „diskriminačné“ uznesenie, a to, že pozemky pod OR Dolnostredské prenajme len novej organizácii a za žiadnych okolností nie už niekoľko rokov existujúcej mestskej organizácii Sereď. OZ Dolnostredan, a teda samotní členovia SRZ usilovali o to, aby SRZ prišlo o revír.
  • O pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime ,z dôvodu neúspechu OZ Dolnostredan, požiadala obec Dolná Streda dňa 20.10.2016 s tým, že živnosť na poskytovanie služieb v rybárstve a možnosť podnikať v osobitnom režime si dala vytvoriť len pár dní pred podaním žiadosti.
  • OR Dolnostredské je podľa SRZ vodným tokom o čom svedčí aj znalecký posudok č. 2 prof. Ing. Antala, DrSc. Predmetný znalecký posudok bol predložený aj v rámci správneho konania na Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré nebolo zatiaľ ukončené. Žiaľ okresné úrady sa odmietajú zaoberať faktami o čom svedčí aj ich konanie. V rámci správneho konania neberú do úvahy pôvodné vyjadrenie SVP, š.p. z roku 2005, že sa jedná o vodný tok, ale opierajú sa o terajšie stanovisko, ktoré je podľa všetkého účelovo naformulované v prospech obce Dolná Streda. Do správneho konania, ktorého účastníkom je len SRZ, z ničoho nič sa „zapojil“ starosta obce Dolná Streda, ktorý si dal vypracovať svoj znalecký posudok znalkyňou Ing. Juchovou, ktorá je znalcom najmä v oblasti strelných zbraní a výbušnín a pracuje na Ministerstve obrany SR. Predmetný znalecký posudok bol nepodpísaný a rovnako neobsahoval znaleckú doložku potvrdenú podpisom samotnej znalkyne v súlade s § 17 ods. 6 zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a možno mať pochybnosti o jeho zákonnosti.
  • Okresný úrad nebral do úvahy vykonané merania zo strany SRZ, ktoré boli fotograficky zdokumentované, z ktorých bolo zrejmé kolísanie hladiny OR Dolnostredské. V rámci celého konania nebol úrad ochotný vykonať akékoľvek meranie. Na žiadosť starostu obce Dolná Streda, ktorý nebol účastníkom konania, však okresný úrad urobil obhliadku na počkanie a dospel k záveru, že nezaznamenal pokles hladiny z pozorovania voľným okom.
  • Obec Dolná Streda má uzatvorenú nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorá je však pochybná. Záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy mala aj MsO SRZ Sereď aj obec, ktorá ju chcela práve na podnikanie v osobitnom režime. Slovenský pozemkový fond však požadoval aj zmluvu s SVP, š.p., ktorý však neuzatvoril zmluvný vzťah ani s jednou zo strán. Obec Dolná Streda opätovne dala žiadosť, avšak za účelom vytvorenia oddychovej zóny. Tejto žiadosti už bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu vyhovené. Zaujímavosťou je, že zmluva je uzatvorená len na spoluvlastnícky podiel, ktorú však podľa českej judikatúry nemožno považovať za platne uzatvorenú, pretože jej predmetom nie je riadne určená vec v právnom zmysle.
  • MŽP SR v rozhodnutiach neuviedol ani jeden jediný dôvod, kvôli ktorému pristúpil k (podľa zákona o rybárstve) fakultatívnej možnosti pridelenia OR Dolnostredské obci Dolná Streda do osobitného režimu podnikania. Jeho Rozhodnutia sú preto arbitrárne a ako také nezákonné.
  • Aj napriek skutočnosti, že OR Dolnostredské bolo pridelené obci Dolná Streda, nepriamo ho prevádzkuje OZ Dolnostredan, ktorého členovia sú aj zvýhodňovaní. Je možné predpokladať existenciu rizika diskriminácie širokej rybárskej obce, keďže priamo z prevádzkového poriadku Obce Dolná Streda k OR Dolnostredské vyplýva, že zvýhodňovaní pri rybolove budú členovia občianskeho združenia OZ Dolnostredan, a to napriek tomu, že členstvo či nečlenstvo v občianskom združení nemôže byť nikomu na ujmu a nik nemôže byť nútený združovať sa s inými, keď chce vykonávať svoje práva v rovnakom rozsahu, ako iní, v prípade, keď ide o prírodné bohatstvo a zdroje patriace všetkým. Dokonca i samotní vlastníci a prenajímatelia pozemkov pod OR Dolnostredské budú musieť vynaložiť vlastné finančné prostriedky na lov rýb na vlastných pozemkoch, za ktorých prenájom dostávajú ročné nájomné 1 Euro, pričom obec Dolná Streda bude na predmetnej vodnej ploche uskutočňovať podnikateľskú činnosť za účelom tvorby zisku, na rozdiel od SRZ, ktorý uskutočňuje výkon rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve a vo verejnom záujme. Svedčí o tom aj cena povolenia na lov rýb na OR Dolnostredské v hodnote 12 Eur na deň pre nečlena OZ Dolnostredan bez možnosti privlastnenia si úlovku, resp. 70 Eur na týždeň alebo 120 Eur na týždeň s možnosťou privlastnenia si maximálne štyroch kaprov, pričom v prípade SRZ MsO Sereď ročné miestne povolenie na rybolov (nie týždenné) stojí 46 Eur (nielen na jeden revír, ale niekoľko revírov), na ktoré je možné si privlastniť 50 kusov kapra už bez ďalších poplatkov.
  • V OR Dolnostredské sa nachádzajú ryby patriace SRZ MsO Sereď, ale obec Dolná Streda zasiela na SRZ výhražné listy, že akýkoľvek rybári budú stíhaní za pytliactvo, pričom opomenula skutočnosť, že trestný čin pytliactva je možné páchať len na rybárskych revíroch. V prípade vodnej plochy, ktorá nie je revírom, môže ísť o krádež, avšak škoda môže byť len na strane SRZ, nakoľko ryby nepatria obci. Je teda viac než zrejmé, že obec Dolná Streda sa bezdôvodne obohacuje na úkor SRZ MsO Sereď, nakoľko vyberá peniaze od osôb, ktoré majú záujem loviť a ponechať si ryby, ktoré obci nepatria.

 


Z vyššie uvedených skutočností a z dôvodu, že rozhodnutia MŽP SR považujeme za nezákonné, bola na Krajský súd v Bratislave podaná správa žaloba s návrhom na zrušenie rozhodnutí MŽP SR, aby SRZ nadobudol revír späť.

 

Celé znenie žaloby s podrobnejšími skutočnosťami a odôvodnením si môžeme prečítať nižšie:


 

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.