Právna subjektivita základných organizácií SRZ

Právna subjektivita základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu ako organizačných zložiek je v poslednom období neustále spochybňovaná a sú medzi členmi SRZ šírené zavádzajúce, nepravdivé a klamlivé informácie.

V tejto veci vám zasielame nasledovné právne stanovisko:

V zmysle § 1 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami.

V zmysle § 26 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu základné organizačné zložky zväzu hospodária s vlastným majetkom, vykazovaným v súvahe a s majetkom zväzu, ktorý im bol zverený do správy, môžu tiež hospodáriť s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby. Spôsob a účel, akým sa majetok zväzu zveruje do správy základným organizačným zložkám, určujú opatrenia Rady zväzu. Prevody zväzového majetku a majetku jeho organizačných zložiek sa mimo obvyklé hospodárenie vykonávajú zmluvami podľa všeobecne záväzných predpisov.

V zmysle § 27 ods. 3 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu zväz a jeho organizačné zložky môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa vlastným menom (sú právnickými osobami):

  1. Slovenský rybársky zväz
  2. Miestne (mestské) organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.

V zmysle § 27 ods. 4 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu menom organizačných zložiek zväzu vystupujú a navonok konajú štatutárni zástupcovia predseda a tajomník, prípadne iný poverený člen štatutárneho orgánu, ktorí sú oprávnení vykonávať právne úkony k plneniu pracovných úloh alebo úloh vyplývajúcich z ich funkcie (oprávnené osoby). Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu organizácie – k pečiatke.

Z uvedených ustanovení Stanov Slovenského rybárskeho zväzu je zrejmé, že každá základná organizácia má svoju právnu subjektivitu.

Právna subjektivita predstavuje spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ktorá je premietnutá do samotných ustanovení Stanov Slovenského rybárskeho zväzu.

Keby základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu nemali právnu subjektivitu, nemohli by vystupovať navonok v správnych konaniach, nemohli by uzatvárať zmluvné vzťahy, nemohli by vystupovať v súdnych konaniach a podobne.

Existencia právneho subjektu s právnou subjektivitou sa potvrdzuje pridelením identifikačného čísla.

Identifikačné číslo bolo pridelené každej základnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v 8-miestnom alebo 12-miestnom tvare. Túto skutočnosť potvrdzujú aj potvrdenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré si môžete pozrieť v nižšie priloženej prílohe:

Skutočnosť, že mnohé správne orgány odmietajú v niektorých prípadoch spolupracovať so základnými organizáciami Slovenského rybárskeho zväzu je spôsobená tým, že nebol aktualizovaný register právnických osôb, a zároveň elektronický systém a elektronické formuláre, používané v správnom konaní, nie sú prispôsobené na zadávanie 12-miestneho identifikačného čísla.

Čo sa týka hospodárenia základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu, zo samotného § 26 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu vyplýva, že základné organizačné zložky zväzu hospodária s vlastným majetkom, s majetkom zväzu, ktorý im bol zverený do správy a s majetkom, ktorý prevzali do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že nadobudnutý majetok alebo majetok v dočasnom užívaní sa delí na tri časti.

Snem Slovenského rybárskeho zväzu, aj v spolupráci so základnými organizáciami Slovenského rybárskeho zväzu, by mal stanoviť akou formou sa bude uskutočňovať majetkové vysporiadanie, najmä v prípade prevodu hnuteľného a nehnuteľného majetku, zániku základnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Slovenského rybárskeho zväzu, a to tak, aby nedochádzalo k zvýhodňovaniu určitých osôb, základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu alebo bezdôvodnému obohacovaniu.

Takáto podrobná úprava nie je stanovená, a preto nemožno z toho automaticky vyvodzovať závery, že základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu prídu o majetok, ktorý nadobudli vlastným hospodárením.

 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu majú právnu subjektivitu a ich hospodárenie nie je nijako ohrozené.