Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 987/47/23 – Sekr.

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 813/40/23 – Sekr.

Rokovací poriadok Rady SRZ č. 949/68/21-Sekr.
Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21- Sekr.


Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 15.2.2021
Novela Disciplinárneho poriadku SRZ účinná od 15.2.2021

Disciplinárny poriadok SRZ účinný do 1.10.2020
Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 1.10.2020
Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 2020

Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

 

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov


Stanovy Slovenského rybárského zväzu

Organizačný poriadok SRZ č. 455/138/20-Sekr.


Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 454_137_20-Sekr.

Prílohy k Organizačnému poriadku Sekretariátu Rady SR č. 454_137_20-Sekr.:

Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov


Rokovací poriadok Rady SRZ č. 336/78/16-Sekr.


Výklad – ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Výklad – § 17 ods. 8 vyhláškyzanášanie návnad z malých plavidiel na revíroch väčších ako 10 ha

Vyhodnotenie – kontrola činnosti užívateľa rybárskych revírovrevízia rybárskych poriadkov