Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.

Rokovací poriadok Rady SRZ č. 949/68/21-Sekr.
Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21- Sekr.


Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 15.2.2021
Novela Disciplinárneho poriadku SRZ účinná od 15.2.2021

Disciplinárny poriadok SRZ účinný do 1.10.2020
Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 1.10.2020
Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 2020

Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

 

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov


Stanovy Slovenského rybárského zväzu

Organizačný poriadok SRZ č. Z-1/2000


Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 454_137_20-Sekr.

Prílohy k Organizačnému poriadku Sekretariátu Rady SR č. 454_137_20-Sekr.:

Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov


Volebný poriadok základných organizácií SRZ č. 2495/751/17-Sekr.

Prílohy k Volebnému poriadku ZO SRZ č. 2495/751/17-Sekr.:

Príloha č. 1 – Vzor návrhu kandidáta

Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou


Rokovací poriadok Rady SRZ č. 336/78/16-Sekr.


Výklad – ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

Výklad – § 17 ods. 8 vyhláškyzanášanie návnad z malých plavidiel na revíroch väčších ako 10 ha

Vyhodnotenie – kontrola činnosti užívateľa rybárskych revírovrevízia rybárskych poriadkov