Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Disciplinárny poriadok SRZ účinný do 1.10.2020
Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 1.10.2020
Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 2020

Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (platný od 1.1.2019)

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

 Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

 Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

 

  Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov


  Stanovy Slovenského rybárského zväzu

 Organizačný poriadok SRZ č. Z-1/2000


  Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 2026/595/17-Sekr.

Prílohy k Organizačnému poriadku Sekretariátu Rady SR č. 2026/595/17-Sekr.:

  Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov

  Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov s uvedením zamestnancov


  Volebný poriadok základných organizácií SRZ č. 2495/751/17-Sekr.

Prílohy k Volebnému poriadku ZO SRZ č. 2495/751/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Vzor návrhu kandidáta

  Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta

  Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

  Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie

 Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou

 Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou


 Rokovací poriadok Rady SRZ č. 336/78/16-Sekr.


 Výklad – ustanovenia zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

  Výklad – § 17 ods. 8 vyhláškyzanášanie návnad z malých plavidiel na revíroch väčších ako 10 ha

  Vyhodnotenie – kontrola činnosti užívateľa rybárskych revírovrevízia rybárskych poriadkov