Vodná nádrž Sĺňava

Názov revíru: VN Sĺňava
Číslo revíru: 2-5270-1-1
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Aktuálne na revíri:

Na VN Sĺňava sa každoročne v jarných mesiacoch pripravujú a roznášajú po nádrži zubáčové hniezda slúžiace ako neresový substrát na podporu prirodzenej reprodukcie zubáča a ďalších sprievodných druhov rýb, ktoré je potrebné po úspešnom výtere vytiahnuť z vody, vyčistiť a uskladniť do budúceho roku. Pred začiatkom sezóny sa tiež organizuje zber odpadu nahromadeného na brehoch nádrže. Rybársky revír bol v jarnom období zarybnený násadou plôdika šťuky a rýchleným zubáčom.

 

Foto revíru:

 

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

POZNÁMKA: Súčasťou revíru nie je vodná plocha v lokalite výsadba na pravej strane VN.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je z južnej strany od Hlohovca po starej ceste na Piešťany, alebo z diaľnice (Bratislava – Žilina) odbočka na Piešťany smer Topoľčany.

Druhy rýb

kapor rybničný, sumec veľký, štuka severná, zubáč veľkoústy, pleskáč vysoký, nosáľ sťahovavý, ostriež zelenkavý, jalec hlavatý, karas striebristý

Najznámejšie lokality

Ratnovská zátoka
Priemerná hĺbka: 2m , dno bahnité ,
spôsoby lovu: na položenú, na prívlač.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Ostatné problémy pri love

v letných mesiacoch zarastanie v Ratnovskej zátoke, obmedzenia vyplývajúce z vyhláseného 4 chráneného pásma a chráneného vtáčieho územia

Lov rýb z ostrova – zakázaný!

Používanie plavidiel obmedzené!

Zákaz lovu z plavidiel od 1.10. do 30.4.

Tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe Vyhlášky MŽP SR zo 7.1.2008 ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava.

Ochrana, iné obmedzenia

Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa.

Vyhradeným priestorom, kde neplatí zákaz vchádzať a stáť motorovým vozidlom, je paralelná cesta popri odvodňovacom rigole na ľavom brehu nádrže (pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od vyústenia komunikácie z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až po hať Drahovce. Tento priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce rybárske právo, a to v čase od 5,00hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu VN Sĺňava vyššie uvedené zákazy neplatia v úseku od lodenice TJ Sĺňava Piešťany po začiatok lokality Výsadba, pretože pozemky medzi hrádzou a vodnou plochou nie sú súčasťou CHA Sĺňava.

Celoročný zákaz lovu rýb z oplotenej časti a výbežku ohraničujúceho z východnej časti areál vodnolyžiarskych športov, oploteného objektu lodenice TJ Sĺňava Piešťany a areálu Ratnovce. Zátoka na pravej strane za kamenným valom (rozrážač) predstavuje chránenú rybársku oblasť.

Kontakt na rybárskych hospodárov:

Branislav Zelo
mobil: +421 901 777 451
email: brano343@gmail.com

Martin Rajčan
mobil: +421 949 415 073
email: rajcan.martin@gmail.com