Banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová – Minister hospodárstva vyhovel protestu prokurátora

Na rybárskom revíre č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu spoločnosť Limestone SK, s.r.o.

Spoločnosť Limestone SK, s.r.o. pravdepodobne porušuje zákon o rybárstve, nakoľko neumožňuje vstup na rybársky revír a stým spojený výkon rybárskeho práva.

Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad v Bratislave návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany, nakoľko SRZ nebol účastníkom konania, aj keď ním mal byť na základe existencie iného práva, ktorým je výkon rybárskeho práva a právo vstupu na pobrežné pozemky.

Banský úrad však rozhodol, že SRZ nie je účastníkom konania, voči čomu bolo podané odvolanie.

Hlavný banský úrad odvolanie SRZ zamietol, a preto bol dňa 05. októbra 2017 podaný na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu č. 839-1492/2017 vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na pozemkoch s parc.č. KN-C 4806/4, 4810/2, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7 a 4811/1 v katastrálnom území Šurany.

Dňa 30. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené od krajskej prokuratúry upovedomenie, že proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu bol podaný protest prokurátora.

Hlavný banský úrad z dôvodu, že nevyhovel protestu sám, predložil ho na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vydalo rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora.

Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu podal rozklad, nakoľko nesúhlasil so stanoviskom MH SR.

Dňa 14. mája 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Rozhodnutie ministra hospodárstva SR z 02. mája 2018, ktorým zmenil rozhodnutie MHSR zo dňa 19. februára 2018 tak, že vyhovel protestu prokurátora a zrušil protestom napadnuté rozhodnutie Hlavného banského úradu zo dňa 29. septembra, ktorým bolo rozhodnuté, že SRZ nie je účastníkom konania.

 

Ministrom ustanovená rozkladová komisia konštatovala,  že SRZ je užívateľom predmetného revíru a námietka SRZ uvedená v rozklade, ako aj to, že námietka prokurátora je dôvodná.

Hlavný banský úrad a MH SR vo svojich odôvodneniach tvrdili, že SRZ nie je účastníkom konania, pretože výkon rybárskeho práva nie je iným právom, ktoré môže byť dotknuté negatívnymi vplyvmi dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov.

Rozkladová komisia však mala za to, že SRZ je nositeľom oprávnenia v danom revíre chrániť, chovať a loviť ryby, ako aj oprávnenia užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Zároveň v dôsledku neprávneho právneho posúdenia postavenia SRZ, v danom prípade absentuje posúdenie, či vo vzťahu k výkonu rybárskeho práva SRZ môže byť činnosť banským spôsobom predmetom ich záujmu, ktorý by bol premietnutý do postavenia účastníka konania vo veci povolenia dobývania ložiska.

V ďalšom konaní bude preto úlohou príslušných orgánov banskej správy rozhodnúť o návrhu SRZ na obnovu konania.