Protest prokurátora – banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová (MsO SRZ Šurany)

Dňa 24. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená Vaša žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v spore o rybársky revír č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová, na ktorej spoločnosť Limestone SK, s.r.o. vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu a neumožňuje vstup na pozemky.

Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad v Bratislave návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany, nakoľko SRZ nebol účastníkom konania, aj keď ním mal byť na základe existencie iného práva, ktorým je výkon rybárskeho práva a právo vstupu na pobrežné pozemky.

Banský úrad však rozhodol, že SRZ nie je účastníkom konania, voči čomu bolo podané odvolanie.

Hlavný banský úrad odvolanie SRZ zamietol, a preto bol dňa 05. októbra 2017 podaný na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu č. 839-1492/2017 vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na pozemkoch s parc.č. KN-C 4806/4, 4810/2, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7 a 4811/1 v katastrálnom území Šurany.

Dňa 30. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené od krajskej prokuratúry upovedomenie, že proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu bol podaný protest prokurátora.


O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.