Aktuality - články

Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja

Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja

Celoslovenská detská rybárska súťaž má od začiatku 70-tych rokov 20. storočia svoje trvalé miesto v pamäti celej generácie rybárov. Spomínajú na to aké veľké dobrodružstvo bolo keď sa prebojovali do celoštátneho kola a súťažili s tými najlepšími rybármi. Situácia v oblasti práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze sa však od tých čias výrazne zmenila, zmenili sa spôsoby rybolovu, a rovnako

Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: 23. februára 2019 o 10:00 hod. Program: 1. Otvorenie Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 Vyhodnotenie práce

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.   Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch 26.1.2019  sobota 09:00  PRÍVLAČ Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder

Notárska zápisnica a Uznesenie z XII. Snemu SRZ

Dňa 07. decembra 2018 bola na našej webovej stránke, pre všetky organizácie SRZ a rybárov, uverejnená stručná správa a výsledky volieb zo zasadnutia XII. Snemu SRZ, ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Správu a výsledky volieb si môžete prečítať TU. Dňa 10. decembra 2018 bola

VN Hodruša 3-0950-1-1 – Zákaz lovu

Miestna organizácia SRZ Žarnovica Vám oznamuje predĺženie zákazu lovu rýb, podľa §22  Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odst.1 (zákon č. 216/2018 Z. z.) na r. č.:  3-0950-1-1    VN Hodrušské jazero. Mimoriadna udalosť vznikla znižovaním vodnej hladiny v nádrži až na kótu 514,41 m n. m. (plný stav hladiny 528,00 m n. m.) pri poruche

Hlavné smery SRZ na obdobie rokov 2019-2022

Na úseku starostlivosti o členskú základňu Pokračovať v elektronizácií SRZ, pričom je potrebné urýchliť zavedenie niektorých kľúčových oblastí (napr. evidencia úlovkov a zarybnenia, vydávanie povolení na rybolov prostredníctvom internetu, a i.). V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami zameranými na rybárstvo a ochranu životného prostredia zabezpečiť personálne obsadenie pracovných pozícií odborne zdatnými pracovníkmi s príslušným vzdelaním. Základným organizáciám SRZ prideliť zástupcov z členov Rady

Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (10-12/2018)

Práca referenta bola zameraná na rozvoj spolupráce medzi vedúcimi krúžkov novovznikajúceho odboru predovšetkým v oblastiach materiálnej a metodickej podpory, propagácie práce s deťmi v elektronických a printových médiách, detského letného sústredenia a celoslovenskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč. Súhrn hlavných činností: Distribúcia materiálnej pomoci pre registrované detské rybárske krúžky – krmivá od firmy Rypomix. Zabezpečenie celoslovenského detského letného rybárskeho sústredenia na Zemplínskej

Zápisnica z Rady SRZ – december 2018

Dňa 15. decembra 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 32 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie 1. Kontrola uznesení 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-10/2017 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 3. Návrh plánu práce Prezídia a

Nová vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve – účinnosť od 1. januára 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019. K predmetnému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s

Top