Aktuality - články

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podal na Environmentálny fond žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. V rámci podaných žiadostí boli zaslané dva projekty, a to v oblasti Rybárstvo (BR1) a Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E1). Projekt BR1 Rybárstvo – Ochrana a využívanie vôd Názov

Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia: Uznesenie č. 104/2017: Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Pre mnohých z vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom,

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012. V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony: návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí

VN Kráľová – plánované opravy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás operatívne informovať o aktuálnej informácii ohľadom plánovaného zníženia hladiny na VN Kráľová a tým spojené plánované opravy na objektoch vodnej stavby. V úseku od cestného mosta Váhovce po čerpaciu stanicu Váhovce sa bude asfaltovať koruna hrádze a v úseku od vodnej stavby cca 2,2 rkm po 2,4 rkm (časť Kaskády) bude

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 45. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 45. pracovnom týždni (od 6.11. do 10.11.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pripomienkovanie podkladov potrebných pre distribúciu tlačovín – ceniny, tlačoviny, kalendáre. Kompletizácia reklám pre Kaprový poriadok na rok 2018. V Bratislave sa konalo pracovné rokovanie tajomníka

Správa z priebežnej kontroly účtovníctva SRZ – Rada Žilina za január-september 2017

Na základe prijatého uznesenia č. 12/2017 v znení „Rada SRZ schvaľuje ďalšiu spoluprácu s audítorskou spoločnosťou Interaudit Benetip, s.r.o. na roky 2017 a 2018.“ a zmluvy o audítorskej činnosti zo dňa 04. júla 2017, bola vykonaná priebežná kontrola účtovníctva organizácie Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina za obdobie január až september 2017. Vykonanou kontrolou neboli

Envirorezort výrazne posilňuje ochranu vody na Slovensku

Zmenu legislatívy si vyžiadalo uplatňovanie vodného zákona v praxi Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými úradmi. Zákaz plavidiel so spaľovacím motorom v najprísnejších ochranných pásmach vodárenských zdrojov, jasnejší postup pri posudzovaní vodných elektrární a prísnejšie pravidlá pri nakladaní s odpadovými vodami. Vláda dnes schválila legislatívu, ktorá zvýši a zefektívni ochranu vody a vodných zdrojov na Slovensku. „Zrejme nikoho netreba presviedčať, že ochrana vody je

OR Dolnostredské – protest prokurátora

Dňa 08. marca 2017 podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche OR Dolnostredské podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, že sa jedná o vodný tok. Dňa 27. apríla 2017 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým zastavil konanie

Top