Aktuality - články

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za I – X 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2018

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2018) Obsah: Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018 Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového

Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu: Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018  2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 52. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 52. pracovnom týždni (od 27.12. do 29.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pracovné rokovanie tajomníka SRZ s generálnou tajomníčkou služobného úradu MŽP v Bratislave k témam finalizácie dotácie z EF pre SRZ – zarybnenie rieky Poprad po škodách na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 51. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 51. pracovnom týždni (od 18.12. do 22.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Účasť na vianočnom predaji rýb v rámci priestorov Sekretariátu Rady SRZ. Účasť tajomníka SRZ v Bratislave na zasadnutí členov Ex.skupiny k vyhodnoteniu pripomienok v rámci MPK návrhu zákona

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 50. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 50. pracovnom týždni (od 11.12. do 15.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Pomoc pri zabezpečení distribúcie tlačovín a cenín na základné organizácie SRZ potrebných pre vydávanie rybárskych povolení. Pracovné rokovanie v Bratislave za účasti tajomníka a programového riaditeľa RTVS

Rybárske poriadky – 2018

Rybárske poriadky na stiahnutie:   RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2018   RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2018   RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rybolov na lovné revíry,

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 49. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 49. pracovnom týždni (od 4.12. do 8.12.2017): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Vykladanie tlačovín potrebných pre distribúciu tlačovín a cenín pre základné organizácie SRZ. Spracovanie podkladov potrebných pre zasadnutie Rady SRZ. Prevoz tlačovín „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“

Zlatý blyskáč – Pozvánka na stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vedúci rybárskych krúžkov, na základe odporúčania Rady zo zasadnutia dňa 9.12.2017 si Vás dovoľujem pozvať na pracovné stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov. Podnetom pre takéto stretnutie je návrh smernice pre celoslovenskú súťaž „Zlatý blyskáč“. Dovolím si túto príležitosť využiť a rozšíriť témy tohto stretnutia o ďalšie dôležité oblasti: Otvorenie. Návrh smernice „Zlatý

Zaznamenaný zvýšený obsah ortuti v svalovine boleňa a zubáča na VN Liptovská Mara

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1.1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho

Top