Ako loviť ryby na Slovensku

Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve (ďalej len "vyhláška"). Každý kto chce loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov.

Rybársky lístok ( RL ) – vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. Žiadosť sa podáva písomne alebo ústne. K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3 €
Ročný 7 €
Trojročný 17 €

Pre deti do 15 rokov sa RL vydáva bezplatne. Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú otvorené iba v pracovné dni odporúčame žiadateľom, aby si RL vybavili v časovom predstihu. Platnosť týždenného RL je 7 dní, ročného RL je 365 dní. V prípade straty RL príslušný úrad vydáva jeho duplikát.

Povolenie na rybolov – vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu povolenie na rybolov vydávajú podľa príslušnosti rybárskeho revíru základné organizácie SRZ (122 ZO SRZ na území Slovenska) a sekretariát Rady na revíry Rady SRZ. Okrem týchto povolení sú pre členov SRZ a pridružených členov v zmysle Stanov SRZ vydávané aj niektoré ďalšie povolenia na rybolov - viac na www.srzrada.sk.

Postup pri vybavení povolenia na lov rýb

Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. Žiadateľ musí vopred vedieť, kde má záujem loviť, tzn. aký rybársky revír plánuje navštíviť a taktiež kedy. Na základe toho, požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (ZO SRZ, Rada SRZ, príp. ostatní predajcovia povolení). Po zaplatení ceny povolenia žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom. Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§10 ods. 9 zákona). Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§14 ods. 16 vyhlášky).

Čas lovu rýb:

pstruhové vody lov rýb povolený od 16. apríla do 30. septembra
kaprové vody
(toky)
lov rýb povolený celoročne
kaprové vody
(vodné nádrže, štrkoviská, príp. iné)
lov rýb povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra
lipňové vody lov rýb povolený od 1. júna do 31. decembra